psychologiepraktijk Denken en Zijn

Vergoedingsmogelijkheden

De vergoeding is afhankelijk van de vraag waarvoor u een beroep op mij doet:
  • Vergoeding vanuit het basispakket is mogelijk als uw klachten voldoen aan een herkenbaar beeld van psychische klachten (een ‘stoornis’)
  • Vergoeding uit het aanvullende pakket is vaak mogelijk als uw klachten en hulpvraag meer te maken hebben met levensvragen of levensomstandigheden, of als u behandeld wil worden met een complementaire behandelmethode.

Als er geen mogelijkheid is voor vergoeding uit het basispakket en ook niet uit een aanvullend pakket kunt u er voor kiezen de kosten van de gesprekken zelf te betalen. Voor meer informatie zie de pagina over tarieven. U kunt ook overwegen om uw werkgever te vragen om een vergoeding. Het is niet ongebruikelijk dat werkgevers bijdragen in de kosten voor preventie of behandeling van psychische klachten (bijvoorbeeld in het geval van een burnout).

Leest u de informatie over de vergoeding zorgvuldig door. Als u na het lezen van onderstaande informatie nog met vragen blijft zitten, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Vergoeding uit het basispakket

Wanneer is vergoeding uit het basispakket mogelijk?
Ik ben een GZ-psycholoog met een BIG registratie (nummer 29059523025). Dit betekent dat ik door alle verzekeraars wordt erkend en vergoed. Vergoeding is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • U heeft een verwijzing van de huisarts voor Generalistische basis GGZ.
  • Uw psychische klachten voldoen aan een van de vele beelden zoals die staan beschreven in het systeem van de DSM IV. Uw huisarts moet op de verwijzing vermelden dat er sprake is van een vermoeden van een in de DSM IV beschreven ‘stoornis’.
Sommige stoornissen zijn door wet en regelgeving uitgesloten van vergoeding uit het basispakket. Zo wordt bijvoorbeeld de diagnose aanpassingsstoornis niet vergoed.

Uw eerste aanspreekpunt is dus uw huisarts. Indien hij/zij een verwijsbrief heeft geschreven kunt u zich bij mij melden voor een afspraak voor een intakegesprek. Mocht tijdens het eerste gesprek blijken dat door de aard van de problematiek de gesprekken toch niet kunnen worden vergoed dan worden wel de kosten voor de intake vergoed.

Hoeveel gesprekken worden er vergoed?
Hoeveel gesprekken er worden vergoed is afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw problematiek. Door de regelgevende instantie zijn drie categorieën van zorgzwaarte gedefinieerd met daaraan gekoppelde prestaties (aantal minuten dat wordt vergoed). Deze zijn:

180005 Transitiepresentatie alleen intake
180001 Basis GGZ kort drie tot vijf gesprekken
180002 Basis GGZ middel zes tot acht gesprekken
180003 Basis GGZ intensief negen tot twaalf gesprekken
Tijdens het eerste of tweede gesprek wordt met u besproken welke zorgzwaarte van toepassing is. Indien er meer dan twaalf sessies nodig zijn dan is een verwijzing naar de specialistische GGZ meer op zijn plaats.

Voor de kosten van deze prestaties zie de pagina over tarieven.

Hoe hoog is de vergoeding uit het basispakket?
Vanaf 1 januari 2018 is Psychologiepraktijk Denken en Zijn een contractvrije praktijk. Ik sluit geen contracten met verzekeraars om mijn professionele autonomie en privacy zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven,

U ontvangt zelf een factuur voor het afgesproken traject (afhankelijk van de zorgzwaarte en het aantal sessies, zie hierboven). Deze kunt u achteraf zelf declareren bij uw verzekeraar. Bij een restitutiepolis is de vergoeding nagenoeg 100%*. Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 50-100%*. Meer informatie over het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis kunt u vinden op de site van contractvrije psycholoog.

Indien u een naturapolis heeft kunt u bij uw verzekeraar de tarieven opvragen die voor de verschillende prestatiecodes (zie boven) worden vergoed en deze vergelijken met mijn tarieven. Vaak is deze informatie ook wel op het internet te vinden. Als u er niet uit komt kunt u mij gerust mailen, dan help ik u de juiste informatie te vinden.
Behulpzaam is ook het overzicht van vergoedingen op de site van contractvrije psycholoog.

* De vergoeding die u ontvangt wordt door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico (ook als u bij een gecontracteerde maatschappij verzekerd bent). Meer info kunt u lezen op de pagina van de rijksoverheid over het eigen risico.

Vergoeding uit het aanvullende pakket

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor vergoeding vanuit het basispakket niet mogelijk is, bijvoorbeeld:
  • Uw problematiek past niet in de beelden zoals die in de DSM IV beschreven worden
  • Uw problematiek valt onder een van de DSM IV beelden die door de verzekeraars zijn uitgesloten voor vergoeding
  • Uw problematiek is te licht
  • U wilt behandeld worden met een complementaire behandelmethode

Als u aanvullend verzekerd bent kunt u vaak toch in aanmerking komen voor vergoeding. De voorwaarden die hierbij gelden en de hoogte van de vergoeding kunt u nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden onder het hoofdstuk voor ‘psychosociale therapie/zorg’ of ‘alternatieve geneeswijzen’. Daarbij wordt altijd als voorwaarde gesteld dat de hulpverlener lid is van een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging. Relevant in dit kader is dat ik lid ben van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en geregistreerd sta bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Een overzicht van vergoedingen is ook te vinden op de site van de NVPA.

Voor deze vorm van vergoeding is doorgaans geen verwijzing van de huisarts vereist. U betaalt de rekening eerst aan mij en kunt deze achteraf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Disclaimer:
Ik assisteer mijn cliënten zo veel mogelijk bij het navragen van de vergoeding en het declareren van de kosten bij hun verzekeraar. Uiteindelijk blijven het zorgvuldig navragen van de vergoeding en de uiteindelijke declaratie de verantwoordelijkheid van de cliënt. De betalingsverplichting blijft ook van kracht als de uiteindelijke vergoeding blijkt tegen te vallen.